This website does not support Microsoft's Internet Explorer. Please switch to another browser.

Ochrona danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie Roto oraz naszymi produktami i usługami. W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu na naszej stronie internetowej, bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i ich poufne traktowanie.

Dlatego też przedstawiając obowiązującą w Roto Frank politykę prywatności chcielibyśmy poinformować, kiedy i jakie dane zapisujemy oraz w jakim celu je przetwarzamy – zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Roto Frank, którego dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Ciągły rozwój technologiczny, zmiany w świadczonych przez Roto Frank usługach lub zmiany w prawie i inne przyczyny mogą wymagać dostosowania obowiązujących w Roto Frank zasad ochrony danych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i zachęcamy do regularnego zapoznawania się z zasadami ochrony danych obowiązującymi na stronach Roto Frank.

1. Dane kontaktowe odpowiedzialnych w rozumieniu RODO
Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen

reprezentowanych przez zarząd spółki:
Marcus Sander (prezes)
Michael Stangier

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Zapytania należy kierować na ww. adres z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

3. Cele i podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
Podczas korzystania z tej strony internetowej Twoje dane osobowe są przetwarzane na różnych podstawach prawnych.

(1) Ogólna strona internetowa
Podczas wchodzenia na naszą stronę internetową, nasz serwer internetowy automatycznie gromadzi informacje o charakterze ogólnym. Obejmuje to typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP, witrynę, z której wchodzą odwiedzający, strony, które wchodzący odwiedzają w naszej witrynie oraz datę i czas trwania wizyty. Niektóre z tych informacji są zapisane w plikach cookie. Jest to częściowo niezbędne do prawidłowego wyświetlania stron i korzystania z obszaru logowania. Podstawą prawną przetwarzania wymaganych danych osobowych, takich jak adres IP, jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Nasz interes polega na możliwości zaprezentowania Ci zawartości tej strony internetowej. Celem przetwarzania jest umożliwienie prezentacji niniejszej strony internetowej i zagwarantowanie jej bezbłędnego wyglądu.

(2) Formularz kontaktowy
Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać zapytanie o spotkanie doradcze on-line. W trakcie rejestracji prosimy o różne informacje.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail są oznaczone jako pola obowiązkowe. Bez tych informacji nie możemy przeprowadzić rozmowy doradczej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie jest umówienie z Tobą konsultacji. Celem przetwarzania jest możliwość zaprezentowania naszych produktów w osobistej rozmowie. W ramach dobrowolnych danych prosimy o informacje o zakresie działalności, nazwie firmy, tytule i statusie klienta. Zapraszamy poza tym do kierowania do nas wiadomości w przeznaczonym do tego polu tekstowym. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

(3) Matomo (wcześniej Piwik)
Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej o otwartym kodzie źródłowym Matomo. Matomo używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. W tym celu informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Pliki cookie Matomo pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. W przypadku prośby o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą przekazywane stronom trzecim. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych, możesz dezaktywować przechowywanie i wykorzystywanie. W takim przypadku plik cookie rezygnacji jest przechowywany w przeglądarce, co uniemożliwia Matomo przechowywanie danych dotyczących użytkowania. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, oznacza to, że plik cookie rezygnacji Matomo również zostanie usunięty. Rezygnacja musi zostać ponownie aktywowana, gdy ponownie odwiedzisz tę stronę.

Twoja wizyta na tej stronie jest obecnie rejestrowana przez analizę internetową Matomo.

 

4. Przekazywanie danych do innych spółek z Grupy Roto
Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim spoza Grupy Roto, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub przekazanie danych jest konieczne do realizacji stosunku umownego lub jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Zewnętrzni usługodawcy i firmy partnerskie otrzymują Twoje dane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do odpowiedzi na Twoje zapytanie. W takich przypadkach zakres przekazanych danych ograniczamy do niezbędnego minimum. Zapewniamy, że usługodawcy Roto Frank, którzy mają styczność z Twoimi danymi osobowymi spełniają wymogi prawa ochrony danych osobowych w identycznym stopniu. Prosimy również o zastosowanie się do wskazówek usługodawców dot. ochrony danych. Za treść usług zewnętrznych odpowiedzialny jest właściwy usługodawca, przy czym Roto Frank w granicach swoich możliwości sprawdza również świadczone przez usługodawców usługi pod kątem zgodności z wymogami prawnymi.

5. Przekazywanie danych do zewnętrznych usługodawców (podmiotów przetwarzających)
Twoje dane zostaną przekazane partnerom serwisowym, o ile działają oni w naszym imieniu i wspierają Roto w świadczeniu swoich usług. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez uprawnionych usługodawców odbywa się w ramach przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający zgodnie z artykułem 28 RODO. Wskazani wyżej usługodawcy mają dostęp wyłącznie do danych osobowych niezbędnych do wykonywania działań w ramach świadczonych usług. Usługodawcy ci nie mają prawa przekazywania dalej Twoich danych osobowych lub wykorzystywania ich do innych celów, w szczególności do własnych celów reklamowych. Podjęliśmy środki prawne, techniczne i organizacyjne oraz prowadzimy regularne kontrole w celu zapewnienia, że usługodawcy zewnętrzni mający styczność z Twoimi danymi osobowymi również działają w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Usuwanie danych i czas przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Ponadto dane mogą być przechowywane również w przypadkach przewidzianych w prawie europejskim lub krajowym w formie rozporządzeń, ustaw lub innych przepisów, którym podlega dany administrator. Blokada dostępu do danych lub ich usunięcie następują również w przypadku upłynięcia okresu przechowywania wskazanego w normach prawnych, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy. by uzyskać informacje o tym, jak długo przechowywane są pliki cookie, zapoznaj się z informacjami w bocie cookie.

7. Twoje prawa
Jeżeli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa ze strony administratora:

(1) Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO
Możesz zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe, dotyczące Ciebie będą przez nas przetwarzane. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane, przysługują Ci dalsze prawa dostępu, o których mowa w art. 15 RODO.

(2) Prawo do sprostowania
Jeżeli zarejestrowane przez nas dane są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz zażądać od nas ich niezwłocznego poprawienia zgodnie z art. 16 RODO.

(3) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Na warunkach art. 18 RODO możesz również w określonych okolicznościach zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Po ograniczeniu przetwarzania Twoje dane mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Poinformujemy Cię przed zniesieniem ograniczenia.

(4) Prawo do usunięcia
Jeżeli ma zastosowanie jeden z powodów wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO, możesz zażądać od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, chyba że istnieje wyjątek od obowiązku usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO

(5) Prawo do informacji
Jeżeli zgłosiłeś nam prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani zgodnie z art. 19 RODO do poinformowania wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych, chyba że komunikacja jest niemożliwa lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Oprócz tego masz prawo do otrzymania informacji na temat odbiorców Twoich danych. Masz prawo do otrzymania od administratora informacji o odbiorcach Twoich danych.

(6) Prawo do przenoszenia danych
Ponadto zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do uzyskania od nas dotyczących Ciebie danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi, o ile spełnione są warunki określone w art. 20 ust. 1 lit. a) RODO, lub do przekazania Twoich danych osobowych bezpośrednio od nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i nie wpływa negatywnie na wolności i prawa innych osób. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

(7) Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie odbywać się będzie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(8) Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych
W każdej chwili masz prawo odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych za pomocą oświadczenia skierowanego do Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania danych na jej podstawie.

(9) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, swojego miejsca miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza niniejszy regulamin. Odpowiedzialnym organem nadzorczym jest:

Komisarz Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
tel.: +49 711 61 55 41 0
fax: +49 711 61 55 41 15
e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

tel.: +49 711 7598 0

e-mail: info.pl@roto-frank.com

www.roto-frank.pl